ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι») είναι οι όροι με βάση τους οποίους η συγκεκριμένη ιστοσελίδα (εφεξής η «Ιστοσελίδα») καθίσταται διαθέσιμη σε εσάς (εφεξής «εσείς»/«εσάς»). Με την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα.

 1. Σχετικά με εμάς

Είμαστε η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «MEDICAL EXCESS ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», εταιρεία που έχει την έδρα της στην Ελλάδα.

 1. Δικαιώματα δημιουργού και άλλα δικαιώματά μας περί Πνευματικής ιδιοκτησίας

2.1 Η χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της δεν σας παρέχει δικαιώματα σε σχέση με οποιοδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή παρόμοια δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού, των εμπορικών σημάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των δικαιωμάτων σχεδίου, των εμπορικών ονομασιών, των δικαιωμάτων βάσης δεδομένων και των συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων επί τεχνογνωσίας («Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας»), που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα. Όλα τα κείμενα, οι διεπαφές χρηστών, οι οπτικές διεπαφές, τα γραφικά, οι εικονογραφήσεις, οι φωτογραφίες, τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα, ο κωδικός υπολογιστών και άλλο σχετικό υλικό (το «Περιεχόμενο»), συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του σχεδιασμού, της διάταξης, της δομής, της επιλογής, του συντονισμού, της έκφρασης και της «εμφάνισης και αίσθησης» του Περιεχομένου που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα ανήκουν σε ή ελέγχονται από εμάς, ή διαθέτουμε τα δικαιώματα χρήσης τους από τρίτους δικαιοπαρόχους μας. Δηλώνουμε τη ρητή επιφύλαξή μας για όλα τα σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματά μας.

2.2 Οι Όροι δεν προβλέπουν τίποτα που να συνιστά μεταβίβαση των Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας από εμάς σε εσάς, ή σε τρίτους.

2.3 Δεν επιτρέπετε να αντιγράψετε, να αναπαραγάγετε, να αναδημοσιεύσετε, να μεταφορτώσετε, να αναρτήσετε, να παρουσιάσετε, να καταγράψετε, να μεταδώσετε, να εκμεταλλευτείτε εμπορικά, να επεξεργαστείτε, να κοινοποιήσετε ή να διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο το Περιεχόμενο, τις υπηρεσίες, ιστοσελίδες ή υλικό της Ιστοσελίδας, εκτός αν πρόκειται για προσωπική σας χρήση. Επίσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε αυτόματη ή μη αυτόματη συσκευή, πρόγραμμα, αλγόριθμο ή μεθοδολογία ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία σε οποιοδήποτε τμήμα της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου.

2.4 Κάθε άλλη χρήση εκτός εκείνης που επιτρέπεται βάσει του παρόντος άρθρου 3 μπορεί να γίνει μόνο με την προηγούμενη γραπτή μας εξουσιοδότηση.

 1. Σύνδεσμοι από την Ιστοσελίδα

Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους για άλλες ιστοσελίδες (μέσω διαφήμισης ή με άλλο τρόπο). Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για λόγους αναφοράς και διευκόλυνσής σας. Δεν ελέγχουμε τέτοιου είδους ιστότοπους τρίτων μερών και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Η συμπερίληψη των συνδέσμων δεν συνεπάγεται καμία υποστήριξη του υλικού που περιέχεται στους εν λόγω ιστότοπους ή οποιαδήποτε σχέση με τους διαχειριστές τους. Αναγνωρίζετε ότι δεν θα είμαστε συμβαλλόμενο μέρος σε οποιαδήποτε συναλλαγή ή σύμβαση με τρίτους που ενδέχεται να συνάψετε και δεν θα ευθυνόμαστε απέναντί σας για τυχόν απώλεια ή ζημία που ενδέχεται να υποστείτε από τη χρήση των εν λόγω ιστότοπων. Συμφωνείτε ότι δεν θα μας συμπεριλάβετε σε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εσάς και του τρίτου μέρους.

 1. Αγορές

4.1 Στην Ιστοσελίδα δεν περιέχεται τίποτα που να αποτελεί προσφορά αγοράς ή πώλησης προϊόντων ή/και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, καθόσον η Ιστοσελίδα παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Όλες οι λεπτομέρειες, οι περιγραφές και οι τιμές και οι λοιπές πληροφορίες που αφορούν προϊόντα ή/και υπηρεσίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είναι μόνο γενικής φύσεως. Δεν εγγυόμαστε ότι οποιοδήποτε προϊόν ή/και υπηρεσία που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα είναι ή θα είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία και στον χρόνο που επιθυμείτε να αγοράσετε κάποιο συγκεκριμένο προϊόν ή/και υπηρεσία.

4.2 Οι υποχρεώσεις μας, εφόσον υπάρχουν, όσον αφορά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες διέπονται αποκλειστικά από τις συμφωνίες βάσει των οποίων παρέχονται και κανένα από τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως τροποποίηση των εν λόγω συμφωνιών.

 1. Χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς

5.1 Συμφωνείτε ότι όσο χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα:

5.1.1 δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε τρόπο που μπορεί να οδηγήσει στην παρότρυνση, μεσολάβηση ή διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας που είναι εγκληματική, αθέμιτη, παράνομη ή απαγορευμένη από τους Όρους.

5.1.2 δεν θα χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός προσωπικής χρήσης.

5.1.3 δεν θα διαφημίσετε ή προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων ή δικά σας, συμπεριλαμβανομένου δια της διανομής «ανεπιθύμητης αλληλογραφίας» ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam).

5.1.4 δεν θα μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, ούτε θα προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη επιβλαβή δραστηριότητα για την Ιστοσελίδα.

5.1.5 δεν θα συνδέεστε στην Ιστοσελίδα από ιστότοπο τρίτου χωρίς την προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότησή μας.

5.1.6 δεν θα αποκτήσετε πρόσβαση ή θα επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη που συνδέεται ή σχετίζεται με την Ιστοσελίδα, ούτε θα παρακάμψετε ή θα επιχειρήσετε να παρακάμψετε τα μέτρα ασφαλείας της Ιστοσελίδας.

5.1.7 δεν θα εμποδίσετε την πρόσβαση, τη χρήση ή τα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου στην Ιστοσελίδα.

5.2  Κάθε πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με δική σας διακινδύνευση και ευθύνη. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε δικό σας λογισμικό προστασίας από ιούς.

5.3 Είστε επίσης υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μέσω της σύνδεσής σας στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους Όρους και τους άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.

5.4  Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε, περιορίσουμε ή διακόψουμε την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση μας, αν πιστεύουμε ότι έχετε παραβιάσει κάποια από τις απαγορεύσεις των Όρων.

 1. Περιεχόμενο που μεταφορτώθηκε από χρήστη

6.1 Περιεχόμενο που μεταφορτώσατε εσείς:

6.1.1 Με την υποβολή σε μας πληροφοριών, κειμένων, φωτογραφιών, γραφικών ή άλλου είδους περιεχομένου μέσω της ιστοσελίδας, μας δίνετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε αυτό το υλικό κατά την κρίση μας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της επεξεργασίας, αντιγραφής, αναπαραγωγής, δημοσίευσης, ανάρτησης και αφαίρεσης του εν λόγω υλικού από την Ιστοσελίδα.

6.1.2 Παρέχετε τις ακόλουθες διαβεβαιώσεις σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια υποβολή:

(α) ότι συμμορφώνεται με το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο και τους Όρους.

(β) ότι το περιεχόμενό της είναι αληθινό, ακριβές και ενημερωμένο από κάθε άποψη και ανά πάσα στιγμή (σημειώστε ότι μπορείτε να ζητήσετε να ενημερώσουμε ή να διορθώσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των παρακάτω στοιχείων επικοινωνίας).

(γ) ότι έχουν ληφθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες ή/και εγκρίσεις και έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε αυτήν την υποβολή.

(δ) εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, το περιεχόμενο της υποβολής σας δεν είναι εμπιστευτικό.

Θα ευθύνεστε απέναντί μας και θα μας αποζημιώσετε για τυχόν παραβίαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων. Αυτό σημαίνει ότι θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν απώλεια ή ζημιά που θα υποστούμε ως αποτέλεσμα της παραβίασης των διαβεβαιώσεων.

Έχουμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε τις αναρτήσεις που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας.

6.1.3 Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διασφάλιση και τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του περιεχομένου σας.

6.2 Περιεχόμενο που μεταφορτώθηκε από άλλους χρήστες:

Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει πληροφορίες και υλικό που μεταφορτώνονται από άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων πινάκων ανακοινώσεων και χώρων συνομιλίας (chat rooms) (εφόσον υπάρχουν). Οι εν λόγω πληροφορίες και το εν λόγω υλικό δεν έχουν επαληθευτεί ή εγκριθεί από εμάς. Οι απόψεις που εκφράζονται από άλλους χρήστες στην Ιστοσελίδα δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις ή τις αξίες μας.

 1. Οι νομικές υποχρεώσεις σας

7.1     Επιβεβαιώνετε ότι:

7.1.1 είστε άνω των 18 ετών ή έχετε τη συγκατάθεση του γονέα ή του νόμιμου κηδεμόνα σας, και

7.1.2 θα συμμορφώνεστε με τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας όπως ορίζεται στους Όρους.

7.2 Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε για κάθε αξίωση ή ζημία (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε νομικής αμοιβής σε σχέση με τέτοια αξίωση ή ζημία) που υποβλήθηκε από κάποιον τρίτο για οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με την Ιστοσελίδα ή που προέκυψε από τη χρήση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης ή υποψίας παραβίασης των Όρων ή παραβίαση τυχόν νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου.

 1. Επίκληση των αναρτημένων στην Ιστοσελίδα πληροφοριών

8.1 Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες. Δεν προορίζεται για παροχή συμβουλών τις οποίες θα μπορείτε να επικαλεστείτε. Πρέπει να λάβετε συμβουλές από επαγγελματίες ή ειδικούς πριν προβείτε ή αποφύγετε να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

8.2  Αν και επιδιώκουμε να διασφαλίζουμε ότι η Ιστοσελίδα και το περιεχόμενό της είναι σωστά τη στιγμή που το περιεχόμενο αυτό μεταφορτώνεται στην Ιστοσελίδα, εντούτοις αυτό υπόκειται σε αλλαγές και, στο βαθμό που το επιτρέπουν οι ισχύοντες νόμοι και κανονισμοί, δεν παρέχουμε δηλώσεις, διαβεβαιώσεις ή εγγυήσεις (είτε ρητές, είτε σιωπηρές) ότι οι πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ή το περιεχόμενό της είναι ακριβείς, πλήρεις ή ενημερωμένες.

8.3 Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να επικαιροποιούμε τυχόν πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα.

 1. Αναστολή ή απόσυρση της Ιστοσελίδας

9.1 Ενώ στοχεύουμε να διασφαλίσουμε ότι η Ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της, τα χαρακτηριστικά που προσφέρονται μέσω αυτής και οι τυχόν πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν παρέχονται χωρίς λάθη, διακοπή, σφάλματα και ιούς, λόγω της φύσης του Διαδικτύου δεν μπορούμε να το εγγυηθούμε.

9.2 Δεν εγγυόμαστε ούτε διαβεβαιώνουμε ότι η Ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτήν θα είναι πάντοτε διαθέσιμο ή χωρίς διακοπή και σε πλήρως λειτουργική κατάσταση. Μπορούμε να αναστείλουμε ή να αποσύρουμε ή να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα ολόκληρου ή μέρους της Ιστοσελίδας για επιχειρηματικούς και λειτουργικούς λόγους.

9.3 Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, συντήρησης ή επισκευής ή για λόγους που εύλογα δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας.

9.4  Η Ιστοσελίδα απευθύνεται σε άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα. Η πρόσβαση ή η χρήση της Ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της, οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών ή ωφελημάτων που προσφέρονται μέσω αυτής ή οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν) μπορεί να απαγορεύεται από τη νομοθεσία σε ορισμένες χώρες ή δικαιοδοσίες. Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της χώρας από την οποία έχετε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου της, οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών ή ωφελημάτων που προσφέρονται μέσω αυτής ή οποιωνδήποτε πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν) είναι κατάλληλη ή διαθέσιμη για χρήση σε τοποθεσίες εκτός Ελλάδας.

 1. Η ευθύνη μας

10.1 Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι παρέχουμε την Ιστοσελίδα μόνο για ιδιωτική χρήση. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα για εμπορικούς ή επιχειρηματικούς σκοπούς και δεν έχουμε καμία ευθύνη απέναντι σε σάς για τυχόν απώλεια κερδών, επιχειρηματικών απωλειών, παύση της επιχείρησης ή απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας.

10.2 Εάν το ελαττωματικό ψηφιακό περιεχόμενο που προμηθεύσαμε βλάπτει μια συσκευή ή ένα ψηφιακό περιεχόμενο που ανήκει σε εσάς, και αυτό οφείλεται σε υπαιτιότητά μας, τότε είτε θα επισκευάσουμε τη ζημιά, είτε θα σας αποζημιώσουμε. Ωστόσο, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για ζημιά που θα μπορούσατε να αποφύγετε ακολουθώντας τις συμβουλές μας για την πραγματοποίηση μιας ενημέρωσης που σας προσφέρεται δωρεάν ή για ζημιές που προκλήθηκαν από εσάς επειδή δεν ακολουθήσατε σωστά τις οδηγίες εγκατάστασης ή δεν έχετε εφαρμόσει τις ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος που συνιστούμε.

10.3 Εφόσον δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, δεν αποκλείουμε ή περιορίζουμε με οποιονδήποτε τρόπο την ευθύνη μας προς εσάς, στο βαθμό που θα ήταν παράνομο να το πράξουμε (π.χ. ευθύνη για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά μας ή απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση). Δεν προβλέπεται τίποτα στους Όρους που να περιορίζει τα εκ του νόμου δικαιώματά σας.

10.4 Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αποκλείουμε κάθε ευθύνη (συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης των στελεχών μας, των διευθυντών, υπευθύνων, μελών, μετόχων, υπαλλήλων, εντολοδόχων ή συμβούλων μας), είτε απορρέει από σύμβαση, αδικοπραξία, παραβίαση νόμιμου καθήκοντος ή άλλως, που προκύπτει από ή σε σχέση με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, ακόμη και εάν είναι προβλέψιμες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά:

10.4.1 απωλειών που προκύπτουν από ανακρίβειες σε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό εντός ή σε σχέση με την Ιστοσελίδα,

10.4.2 απωλειών που δεν οφείλονται σε παραβίαση εκ μέρους μας,

10.4.3 απωλειών που προκύπτουν από τη μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο,

10.4.5 απωλειών που προκύπτουν από οποιαδήποτε διαβεβαίωση ή δήλωση που γίνεται στην Ιστοσελίδα,

10.4.6 απωλειών που προκύπτουν από τεχνικές βλάβες της Ιστοσελίδας ή από τεχνολογικά επιβλαβές υλικό,

10.4.7 τυχόν επιχειρηματικών απωλειών (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εσόδων, συμβάσεων, αναμενόμενης εξοικονόμησης, δεδομένων, υπεραξίας, φήμης, σπατάλης δαπανών, παύσης της επιχείρησης ή απώλειας επιχειρηματικής ευκαιρίας) και

10.4.8 τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας ή απωλειών που δεν ήταν προβλέψιμες τόσο για εσάς όσο και για εμάς κατά την έναρξη της πρόσβασης και της χρήσης της Ιστοσελίδας από εσάς.

10.5  Θα επανορθώσετε τη ζημία και θα αποζημιώσετε εμάς και τα στελέχη μας, τους διευθυντές, διαχειριστές, μέλη, υπαλλήλους, εντολοδόχους και συμβούλους μας για κάθε απώλεια, δαπάνη, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών δικηγόρων) που σχετίζονται ή προκύπτουν από:

10.5.1 παραβίαση από εσάς των Όρων.

10.5.2 παραβίαση από εσάς οποιουδήποτε νόμου ή δικαιωμάτων τρίτου.

 1. Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

11.1 Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε την ιδιωτικότητά σας και να χρησιμοποιούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς ή που μας παρέχετε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

11.2 Παρακαλούμε να διαβάσετε παρακάτω (13.1.1 και 13.1.2) τη Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου και την Πολιτική για τα Cookies για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων και των συναφών θεμάτων.

 1. Τροποποίηση Όρων

Διατηρούμε πάντα το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους Όρους. Κάθε τροποποίηση θα αρχίσει να ισχύει μόλις αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα. Παρακαλούμε να επανελέγχετε και επανεξετάζετε τους Όρους τακτικά, καθώς θα θεωρείται ότι τους έχετε αποδεχτεί και θα δεσμεύεστε από τις εν λόγω τροποποιήσεις εφόσον συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μετά την ανάρτηση τυχόν τροποποιήσεων των Όρων.

 1. Άλλοι όροι

13.1 Οι Όροι παραπέμπουν στους ακόλουθους πρόσθετους όρους, οι οποίοι ισχύουν επίσης για τη χρήση της Ιστοσελίδας από σας:

13.1.1 Η Δήλωση ιδιωτικού απορρήτου μας, η οποία εξηγεί πώς χρησιμοποιούνται οι προσωπικές σας πληροφορίες από εμάς και ποια είναι τα δικαιώματά σας.

13.1.2 Η Πολιτική Cookies μας, η οποία περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα cookies στην Ιστοσελίδα.

13.2 Οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για αγορές αγαθών ή υπηρεσιών και σε συγκεκριμένα τμήματα ή χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων διαγωνισμών, προωθητικών ενεργειών ή άλλων παρόμοιων χαρακτηριστικών, όλοι οι όροι των οποίων αποτελούν μέρος των Όρων με παραπομπή. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των Όρων και των όρων που ισχύουν για μια υπηρεσία που προσφέρεται μέσω της Ιστοσελίδας, οι όροι που ισχύουν για την εν λόγω υπηρεσία θα υπερισχύουν στο πλαίσιο της σχετικής σύγκρουσης.

13.3 Καθεμία από τις εν λόγω πολιτικές, τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορεί να τροποποιείται κατά καιρούς και να ισχύει αμέσως μετά την ανάρτηση των εν λόγω τροποποιήσεων στην Ιστοσελίδα ή με άλλο τρόπο σύμφωνα με τους όρους τους (όπως ισχύουν).

 1. Γενικά

14.1 Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο ή ρυθμιστική αρχή, οι λοιπές διατάξεις θα εξακολουθούν να ισχύουν και η διάταξη αυτή θα αντικαθίσταται από άλλη διάταξη, η οποία, εφόσον θα είναι έγκυρη από κάθε άποψη, θα παράγει αποτέλεσμα όσο το δυνατόν πλησιέστερο προς εκείνο της αντικατασταθείσας διάταξης.

14.2 Εάν δεν επιμείνουμε αμέσως να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια που απαιτείται σύμφωνα με τους Όρους ή αν καθυστερούμε να λάβουμε μέτρα εναντίον σας αναφορικά με την παραβίαση των Όρων, αυτό δεν θα σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να προβείτε στις εν λόγω ενέργειες και δεν θα μας εμποδίσει να λάβουμε μέτρα εναντίον σας σε μεταγενέστερο χρόνο.

14.3 Σε περίπτωση που προκύψει οποιασδήποτε διαφορά ανάμεσα σε εσάς και εμάς, από ή σε σχέση με τους Όρους, θα ισχύουν οι νόμοι της Ελλάδας.

14.4 Για οποιαδήποτε διαφορά ανάμεσα σε εσάς και εμάς, από ή σε σχέση με τους Όρους αρμόδια είναι τα Ελληνικά δικαστήρια.

 1. Ερωτήσεις ή Παράπονα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, παράπονα ή σχόλια για την Ιστοσελίδα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην Εταιρική Επικοινωνία στο 210 8089060-1